Pakun vuokrasopimuksen ehdot

Pakun vuokrasopimuksen ehdot

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Red Nose Company ry, Y-tunnus 2203919-2 (jäljempänä Vuokraaja) ja vuokralleottajan (jäljempänä Asiakas) välillä.

a. AJONEUVON KÄYTTÖ JA RAJOITUKSET

 1. Asiakkaan tulee huolehtia ajoneuvosta kuin omastaan ja olla erityisen huolellinen ja varovainen.
 2. Asiakas on ajoneuvon pääasiallinen käyttäjä ja saa omalla vastuullaan luovuttaa ajoneuvon vain henkilölle joka tuntee ajoneuvon käyttöehdot ja täyttää muut Vuokraajan asettamat ehdot.
 3. Asiakas hyväksyy että yhteiskäyttöistä autoa noudettaessa Vuokraajan edustaja ei ole noutohetkellä tarkastamassa ajoneuvon kuntoa. Asiakas sitoutuu valokuvaamaan ajoneuvon joka suunnasta noutohetkellä, säilyttämään valokuvat 30 vrk ajan vuokrauksen päättymishetkestä ja luovuttamaan ne pyydettäessä Vuokraajalle. Mikäli valokuvia ei pyynnöstä huolimatta toimiteta Vuokraajalle, ajoneuvon katsotaan olleen noutohetkellä edellisen tarkastuksen osoittamassa kunnossa.
 4. Ajoneuvoa ei saa käyttää hinaukseen, kilpa-ajoon, jäällä tai yleisten tiealueiden ulkopuoliseen ajoon, opetusajoon tai mihinkään normaalista käytöstä poikkeavaan.
 5. Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman Vuokraajalta pyydettyä lupaa. Ks. sakkomaksut.
 6. Tupakointi ja eläinten kuljetus irrallaan ajoneuvossa on kielletty ja johtaa siivouskulujen veloittamiseen asiakkaalta. Ks. sakkomaksut.
 7. Ajoneuvo on aina lukittava siitä poistuessa. Ks. sakkomaksut.
 8. Asiakas sitoutuu lisäksi noudattamaan hänelle vuokrauksen yhteydessä annettuja ohjeita ajoneuvon käyttämisestä vaikka niitä ei olisi erikseen vuokrausehdoissa mainittukaan.

b. ASIAKKAAN KORVAUSVELVOLLISUUS

 1. Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ja sen varusteet noutohetkeä vastaavassa kunnossa.
 2. Asiakas korvaa ajoneuvolle ja sen varusteille tapahtuneet vahingot, sekä kadonneet osat. Vahingonkorvausvelvollisuus koskee ajoneuvoa ja sen osia ja varusteita kokonaisuudessaan, mukaan luettuna alusta, renkaat, vanteet, tuulilasi, ikkunat, pölykapselit, antennit yms.
 3. Asiakas on velvollinen maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat rikesakko-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, sekä mahdolliset muut vuokraukseen liittyvät aiheutuvat/perittävät maksut kaikkine kustannuksineen. Käsittelemistään maksuista Vuokraaja perii veloitettavan summan lisäksi sakkomaksun.
 4. Asiakas on vastuussa vuokrausohjeiden vastaisen toimintansa tai laiminlyöntiensä aiheuttamista seurauksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista myös vuokrauksen jälkeen. Näihin voidaan katsoa ajoneuvon virheellinen pysäköinti, ajoneuvon lukittumisen varmistamisen laiminlyönti, valojen tai muun virtaa kuluttavan varusteen jättäminen päälle, ikkunoiden jättäminen avoimeksi tai muu vastaavan.
 5. Siivoamaan tai korvaamaan epätavanomaista suuremmat likaantumiset. Ajoneuvoa palauttaessa irtoroskat on kerättävä ja matot ravisteltava. Jälkisiivouksesta laskutetaan ks. sakkomaksut.
 6. Ajoneuvossa on liikennevakuutus, joka kattaa syyttömälle osapuolelle aiheutetut vahingot. Lisäksi ajoneuvossa on hirvi-, palo-, varkaus- ja törmäysvakuutus, joiden korvauksien piiriin kuuluu normaalien vakuutusehtojen mukaiset vahingot. Asiakkaan omaisuus ei ole varkausvakuutuksen piirissä.
 7. Vuokraaja laskuttaa Asiakasta vahinkotapahtumista Vuokraajan ulkopuolisella asiantuntijalla teettämän korjauskustannusarvion mukaan, ylärajan ollessa 1000 euron omavastuun suuruinen. Vuokraaja laskuttaa lisäksi vauriosta aiheutuvilla seisonta-aikakorvauksilla, kuitenkin enintään 7 vrk ajalta. Seisonta-ajan korvauksen suuruus on normaalin vuokrahinnaston mukainen.
 8. Edellämainittujen vakuutusten ulkopuoliset vahingot Asiakas on velvollinen korvaamaan täysimääräisinä. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraajalle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta myös mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, ajoneuvossa tupakointi, vauriot ajoneuvon verhoiluissa, yli – tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai ajoneuvon muu huolimaton tai virheellinen käyttö.
 9. Jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai vahinko on tapahtunut asiakkaan rikkoessa lakia, tai Asiakas on selvästi rikkonut sopimuksen ehtoja, hän korvaa kaikki vahingot täysimääräisinä.
 10. Kadonneiden avainten osalta Asiakas on korvausvelvollinen täysimääräisesti kaikista Vuokraajalle aiheutuneista siirtokuluista, seisontapäivistä ja lukkojen ja avainten uusimisesta, sekä mahdollisista muista ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista.

c. SAKKOMAKSUT

 • Tankkaamatta jättäminen: 50 eur sakkomaksu + polttoainekulut
 • Lukitsematta jättäminen: 50 eur sakkomaksu
 • Pysäköinti- tai ylinopeussakot sekä pysäköintimaksut: 50 eur sakkomaksu + todelliset kustannukset
 • Kadonneet avaimet: 200 eur
 • Tupakointi autossa: 100 eur sakkomaksu
 • Jälkisiivous: 20 eur (pieni siivous), muuten 50 eur/h
 • Kolarointi: 1000 eur omavastuu + seisontakorvaus max. 7 vrk:lta
 • Myöhästynyt palautus: 100 eur sakkomaksu + vuokra ylittyneeltä ajalta.
 • Luvaton ulkomaille vienti: 1000 eur

d. VUOKRAHINNAN JA -VAKUUDEN SUORITTAMINEN

 1. Ajoneuvon vuokra maksetaan jälkikäteen laskulla.
 2. Vuokraajalla on oikeus harkintansa mukaan vaatia asiakkaalta vuokrahinnan lisäksi tapauskohtaisesti määriteltävä vakuusmaksu. Vakuusmaksu palautetaan asiakkaalle ilman kuluja seitsemän (7) arkipäivän kuluessa vuokrauksen päättymisen jälkeen. Vuokraaja varaa oikeuden vähentää vakuudesta mahdollisten vahingonkorvausten määrän ennen sen palauttamista.

e. VUOKRAAJAN VELVOLLISUUDET

 1. Ajoneuvo luovutetaan käyttökuntoisena ja sovitusti asiakkaalle. Ajoneuvon käytöstä annetaan pyydettäessä opastus ja ohjeistus.
 2. Mikäli ajoneuvon luovutus viivästyy tai ei tapahdu sovitusti, Asiakas voi vaatia korvausta, alennusta tai purkaa sopimuksen. Korvauksen enimmäismäärä on rajattu vuokra-ajan vuokraan

f. AJONEUVON POLTTOAINE JA HUOLENPITOVELVOLLISUUS

 1. Ajoneuvo vuokrataan ja palautetaan täyteen tankattuna.
 2. Asiakas tankkaa ajoneuvon vuokrauksen päätteeksi täyteen riippumatta ajomatkan pituudesta
 3. Väärän polttoaineen, tai muun nesteen, varaosan tai lisävarusteen käytöstä aiheutuneista vahingoista vastaa Asiakas täysimääräisesti.
 4. Asiakkaan on tarkistettava säännöllisesti moottoriöljyt, jäähdytinneste ja rengaspaineet.
 5. Tankkaamatta jättämisestä veloitetaan polttoaineen lisäksi sakkomaksu.
 6. Tuulilasinpesuneste ei sisälly vuokrahintaan. Talvinopeusrajoitusten ollessa voimassa on pelkän veden lisääminen tuulilasinpesunestesäiliöön kielletty ja johtaa pakkasen aiheuttamien jäätymisvaurioiden veloittamiseen asiakkaalta.

g. ASIAKKAAN TEHTÄVÄT MAHDOLLISISSA VIKATILANTEISSA TAI VAHINGOISSA

 1. Kaikista varkaus- ja liikennevahingoista on aina ilmoitettava Vuokraajaon ja poliisille.
  – Poliisin tekemä raportti toimitetaan Vuokraajalle.
  – Mikäli ilmoitusta ei ole tehty, Asiakas on täysimääräisesti vastuussa vahingoista myös mahdollisen vastapuolen osalta.
 2. Ajoneuvossa ilmenevistä vioista on ilmoitettava viipymättä Vuokraajalle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.
 3. Asiakas ei ole oikeutettu korjaamaan/korjauttamaan ajoneuvon vikoja, tai vaatimaan niistä korvausta Vuokraajalta ilman erillistä sopimusta.

h. VUOKRAAJAN VASTUU VIRHETAPAUKSISSA

 1. Mikäli tekninen tai muu oleellinen sopimuksen mukaista käyttöä estävä virhe ilmenee ajoneuvon olleessa asiakkaalla vuokralla, voi Asiakas vaatia virheen tai vian korjaamista tai vuokranalennusta.
 2. Suuremman vian tai virheen takia Asiakas voi vaatia koko vuokrasopimuksen purkua.
 3. Sopimusta ei voi purkaa, mikäli virhe voidaan kohtuullisessa ajassa korjata, tai ajoneuvo korvataan Vuokraajan toimesta vastaavalla. Vuokraaja ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle tämän vuoksi aiheutuvista kuluista, tai matkan jatkamisesta muilla kulkuneuvoilla.
 4. Korvausvelvollisuus rajoittuu ajoneuvosta maksettuun vuokrasummaan.
 5. Vuokraaja ei ole vastuussa mistään mahdollisista seuraamuksista, jotka aiheutuvat ajoneuvon viasta.

i. AJONEUVON PALAUTUS VUOKRAUKSEN PÄÄTTYESSÄ

 1. Palautus tapahtuu sopimuksen mukaisesti. Muutoksista on aina neuvoteltava etukäteen.
 2. Neuvottelematon myöhästyminen palautuksessa johtaa myöhästymissakkoon sekä ilmoitukseen poliisille.
 3. Mikäli ajoneuvo palautetaan ennen sovittua aikaa, vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaan, mikäli muuta ei ole sovittu.
 4. Asiakkaan on raportoitava toteutuneet ajokilometrit (matkamittarin lukema) Vuokraajalle palautuksen jälkeen. Vuokraaja laskuttaa Asiakasta 30 pankkipäivän kuluessa palautuksesta.
 5. Asiakas on velvollinen viimeistään palautuksen yhteydessä informoimaan Vuokraajaa mahdollisista vioista tai vaurioista ajoneuvossa. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti johtaa vakuutusturvan voimassaolon lakkaamiseen, sekä mahdollisesti laiminlyönnistä aiheutuvien lisävahinkojen veloittamiseen asiakkaalta.
 6. Asiakas hyväksyy että yhteiskäyttöistä autoa palautettaessa Vuokraajan edustaja ei ole palautushetkellä tarkastamassa ajoneuvon kuntoa. Asiakas sitoutuu valokuvaamaan ajoneuvon joka suunnasta myös palautushetkellä, säilyttämään valokuvat 30 vrk ajan vuokrauksen päättymishetkestä ja luovuttamaan ne pyydettäessä Vuokraajalle. Mikäli valokuvia ei pyynnöstä huolimatta toimiteta Vuokraajalle, ajoneuvon katsotaan olleen palautushetkellä seuraavan tarkastuksen osoittamassa kunnossa riippumatta tarkastuksen ajankohdasta.
 7. Ajoneuvon palauttaminen ohjeiden vastaisesti katsotaan myöhästymiseksi ja asiassa toimitaan kohdan 8b mukaisesti kunnes ajoneuvo on pysäköitynä alkuperäiselle paikalleen vuokrausehtojen mukaisessa kunnossa.

j. VUOKRAUKSEN PERUUTUSEHDOT

Mikäli peruutus on tehty vähintään 24h ennen vuokrauksen alkua, on peruutus maksuton. Tämän jälkeen tehtävistä peruutuksista pidätetään kuluina auton vuorokausivuokra.

k. VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN

Mikäli sopimusehtoja rikotaan asiakkaan toimesta tai Vuokraaja arvioi asiakkaan olevan kykenemätön noudattamaan sopimusta tai käyttämään vuokraamaansa ajoneuvoa asianmukaisesti, voidaan sopimus purkaa Vuokraajan puolelta. Näin tapahtuu myös jos ajoneuvo kolarin tai varkauden takia on vioittunut siinä määrin,ettei ajoneuvon vuokrausta voida jatkaa. Asiakkaan tulee näissä tapauksissa palauttaa ajoneuvo heti Vuokraajalle.

l. MUUT EHDOT

Vuokraajaksi sopimukseen merkitty henkilö vastaa siitä että ajoneuvon kuljettaja on ajokunnossa ja hänellä on voimassaoleva ajo-oikeus (ajokortti) jonka ajo-oikeusluokka oikeuttaa kuljettamaan ko ajoneuvoa. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon näistä vuokrausehdoista sille henkilölle, jolle hän vuokraamansa ajoneuvon sopimuksen niin salliessa luovuttaa.

Vuokraajalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot ja tarvittaessa kerätä sopimusehtojen määrittämiseksi tietoa muista rekistereistä.